इ.५ वी. शिष्यवृत्तीइ.८ वी. शिष्यवृत्ती

इ. ५ वी व इ. ८ वी शिष्यवृत्ती परीक्षेची तारीख बदलली व फॉर्म भरण्यास मुदत वाढ


इ. ५ वी व इ. ८ वी शिष्यवृत्ती परीक्षेची तारीख बदलली व फॉर्म भरण्यास मुदत वाढ | 5th and 8th Scholarship Examination date changed and deadline for filling up the form extended

इ. ५ वी व इ. ८ वी शिष्यवृत्ती परीक्षेची तारीख बदलली व फॉर्म भरण्यास मुदत वाढ | 5th and 8th Scholarship Examination date changed and deadline for filling up the form extended

महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषद, पुणे मार्फत पूर्व उच्च प्राथमिक शिष्यवृत्ती परीक्षा (इ. ५ वी) व पूर्व माध्यमिक शिष्यवृत्ती परीक्षा (इ. ८ वी) ही दिनांक २५ एप्रिल, २०२१ रोजी महाराष्ट्र राज्यातील सर्व जिल्ह्यांमध्ये एकाच दिवशी आयोजित करण्यात आलेली होती. तथापि सदर परीक्षा दि. २३ मे, २०२१९ रोजी घेण्यात येणार आहे,

सदर परीक्षेसाठी शाळा माहिती प्रपत्र व ऑनलाईन आवेदनपत्र भरणेकरीता शाळांना दि. ३० मार्च, २०२१ पर्यंत मुदत देण्यात आलेली होती. तथापि त्याकरीता दि. १० एप्रिल, २०२१ पर्यंत व्दितीय मुदतवाढ देण्यात येत आहे. सदर परीक्षेकरीता ज्या शाळांनी अद्याप ऑनलाईन आवेदनपत्र भरले नसतील त्यांनी दि. १० एप्रिल, २०२१ अखेरपर्यंत सदर प्रक्रिया पूर्ण करावी.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!