इ.५ वी शिष्यवृत्ती-गणितइ.५ वी. शिष्यवृत्ती

संख्यांचा चढता व उतरता क्रम, तुलना | Ascending and descending order of numbers, comparison


संख्यांचा चढता व उतरता क्रम, तुलना | Ascending and descending order of numbers, comparison

संख्यांचा चढता व उतरता क्रम, तुलना | Ascending and descending order of numbers, comparison

संख्यांचा चढता व उतरता क्रम, तुलना

संख्याचा चढता व उतरता क्रम लावताना आपल्याला त्या संख्याची तुलना करावी लागते.

चढता क्रम : – दिलेल्या संख्यांची चढत्या क्रमाची मांडणी करताना क्रमाने लहान संख्येपासून मोठया संख्येपर्यंत केली जाते.

     उदा. – 7924, 9834, 3450, 2500  या संख्यांमधील सर्वात डावीकडे असणारे अंक अनुक्रमे 7, 9, 3,  2 हे आहेत यांपैकी 9 हा अंक सर्वांत मोठा असून 2 हा अंक सर्वांत लहान आहे.  म्हणून 9834 ही संख्या सर्वांत मोठी संख्या आहे आणि 2500 ही सर्वांत लहान संख्या आहे.

चढता क्रम –  2500, 3450, 7924, 9834

—————————-

उतरता क्रम :- दिलेल्या संख्यांची उतरत्या क्रमाने मांडणी करताना क्रमाने मोठया संख्येपासून लहान संख्येपर्यंत केली जाते.

उदा.  7924, 9834, 3450, 2500

उतरता क्रम – 9834, 7924, 3450, 2500

 सर्वात डावीकडचे अंक समान असल्यास डावीकडून दुस-या अंकांची तुलना करावी व संख्यांचा लहान- मोठेपणा ठरवावा.

—————————-

तुलना :-   संख्यांचा लहान-मेाठेपणा ठरविणे म्हणजे संख्यांची तुलना करणे होय.

तुलना  करण्यासाठी   <,  >,  =   ही चिन्हे वापरतात.

—————————————-

चिन्हांचा अर्थ :-

1)  <   च्यापेक्षा मोठा  

2)  >   च्यापेक्षा लहान   

3)     समान


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!