5th-Scholarship-Englishइ.५ वी शिष्यवृत्ती-बुद्धिमत्ताइ.५ वी. शिष्यवृत्ती

इ 5 वी शिष्यवृत्ती परीक्षा – तृतीय भाषा व बुद्धिमत्ता चाचणी – फेब्रु. 2019 A (Quiz)


इ 5 वी शिष्यवृत्ती परीक्षा – तृतीय भाषा व बुद्धिमत्ता चाचणी – फेब्रु. 2019 A (Quiz) | 5th Scholarship Examination – Third Language & Intelligence Test – Feb. 2019 A (Quiz)

इ 5 वी शिष्यवृत्ती परीक्षा - तृतीय भाषा व बुद्धिमत्ता चाचणी - फेब्रु. 2019 A (Quiz) | 5th Scholarship Examination - Third Language & Intelligence Test - Feb. 2019 A (Quiz)

पूर्व उच्च प्राथमिक शिष्यवृत्ती (इयत्ता – 5 वी) परीक्षेला बसलेल्या विद्यार्थ्यांना प्रश्नपत्रिका कशी असते व कोणकोणत्या प्रकारचे प्रश्न विचारले जातात याची माहिती होण्यासाठी ही Online MCQ प्रश्नपत्रिका दिलेली आहे.

(सूचना : प्रश्न ५१ रद्द करण्यात आला आहे. म्हणून एकूण गुण =१४८)

(सूचना :- प्रश्नांची अक्षरे लहान दिसत असतील तर मोबाईल आडवा धरा किवा स्क्रीन रोटेट करा.)

Third Language & Intelligence Test – Feb. 2019 A (Quiz)

तृतीय भाषा व बुद्धिमत्ता चाचणी – फेब्रु.2019 A (Quiz)

 

 
नवनवीन शैक्षणिक माहिती मिळविण्यासाठी  खालीलपैकी कोणत्याही चॅनलला जॉईनव्हा.
1) WhatsApp Group (New Update)
     Online Shikshak ASB 10
2) Telegram Channel
3) Facebook Page

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!