इ.५ वी. शिष्यवृत्ती

शिष्यवृत्ती परीक्षा अंतिम उत्तरसूची 2021


शिष्यवृत्ती परीक्षा अंतिम उत्तरसूची 2021 

शिष्यवृत्ती परीक्षा अंतिम उत्तरसूची 2021
प्रसिध्दीपत्रक

        गुरुवार दि. १२ ऑगस्ट, २०२१ रोजी महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषदेमार्फत घेण्यात आलेल्या पूर्व उच्च प्राथमिक (इ. ५ वी) आणि पूर्व माध्यमिक शिष्यवृत्ती परीक्षा (इ. ८ वी) या परीक्षेची इयत्तानिहाय, पेपरनिहाय अंतरिम (तात्पुरती) उत्तरसूची दि. २४ ऑगस्ट, २०२१ रोजी परिषदेच्या https://www.mscepune.in  https://www.mscepuppss.inया संकेतस्थळावर प्रसिध्द करण्यात आली होती.

          अंतरिम उत्तरसूचीसंदर्भात विहीत मुदतीत प्राप्त झालेल्या आक्षेपांवर विषय तज्ज्ञांचे अभिप्राय बिचारात घेऊन परीक्षा परिषदेने उत्तरसूची सुधारित केली आहे. या उत्तरसूचीतील उत्तरे अंतिम समजण्यात येतोल. या अंतिम उत्तरसूचीबाबत आलेली निवेदने विचारात घेतली जाणार नाहीत व त्याबाबत कोणताही पत्रव्यवहार केला जाणार नाही, या अंतिम उत्तरसूचीच्या आधारे निकाल तयार करण्यात येईल. याची कृपया नोंद घ्यावी.

1) पूर्व उच्च प्राथमिक (इ. ५ वी)

     a) प्रथम भाषा व गणित 

 

 

     b) तुतीय भाषा व बुद्धिमत्ता 

 

 

1) पूर्व माध्यमिक प्राथमिक (इ. ८ वी)

      a) प्रथम भाषा व गणित 

 

 

     b) तुतीय भाषा व बुद्धिमत्ता 

 

 


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!