शिष्यवृत्ती परीक्षा  ५ वी – इंग्रजी (अभ्यासाक्रम) | 5th scholarship syllabus – English


 शिष्यवृत्ती परीक्षा  ५ वी – इंग्रजी (अभ्यासाक्रम) | 5th scholarship syllabus – English

8th-scholarship-english-syllabus

शिष्यवृत्ती परीक्षेच्या अभ्यासक्रमात देण्यात आलेला भारांश हा शेकडेवारीमध्ये आहे.
शिष्यवृत्ती परीक्षा इयत्ता- ५ वी साठी परीक्षेला असलेला अभ्यासक्रम खालील प्रमाणे ..
 


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!