शिष्यवृत्ती परीक्षा  ५ वी -बुद्धिमत्ता (अभ्यासक्रम)


 शिष्यवृत्ती परीक्षा  ५ वी -बुद्धिमत्ता (अभ्यासक्रम)

शिष्यवृत्ती परीक्षेच्या अभ्यासक्रमात देण्यात आलेला भारांश हा शेकडेवारीमध्ये आहे.
शिष्यवृत्ती परीक्षा इयत्ता- ५ वी साठी परीक्षेला असलेला अभ्यासक्रम खालील प्रमाणे ..


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!