English उच्चारसाधर्म्य शब्द


English उच्चारसाधर्म्य शब्द

English उच्चारसाधर्म्य शब्द

English उच्चारसाधर्म्य शब्द

 

उच्चारसाधर्म्य शब्द Homophones

1

fair – यात्रागोरा

fare – भाडे

2

week – आठवडा

wick – बत्ती , काकडा , 

weak – अशक्त

3

 cell – विजेरीचा सेल , पेशी , कोठडी 

sell – विकणे 

sail – तरंगत जाणे

4

celler – तळघर 

seller – विक्रेता

5

once – एकदा 

one’s – एखाद्याचा

6

 sit – बसणे 

seat – आसन

 

7

 wet – ओला 

weight – वजन 

wait – वाट पाहणे

8

 

 test – चाचणी 

taste – चव

 

9

 roe – मृगी , हरिणी ( मादी) 

row – रांग , ओळ।वल्हवणे 

raw – कच्चा

10

 

 feet – पाऊले 

fit – योग्य 

feat – पराक्रम , योग्यता

11

 

 thrown – फेकलेला ( throw चे भूतकाळी रूप) 

throne – सिंहासन

12

 

held – धरला (hold चे भूतकाळी रूप) 

hailed – जयजयकार केला

13

 

 career – व्यवसाय 

carrier – वाहून नेणे

14

 

our – आमचाआमची , आमचे     

 hour ( अवर) तास

15

bare – उघडा 

bier – तिरडीशव वाहून नेण्याची चौकट 

bear – अस्वल , सहन करणे

16

 

road – रस्ता 

rod – गजदांडा 

rode- आरुढ झाला ( ride चा भूतकाळ)

17

meat – मटण 

meet – भेटणे

 

18

leave – सोडणे 

live – राहणे

 

19

piece – तुकडा 

peace – शांतता

20

20)hail – गाराअभिवादन 

hale – तगडास्वस्थ 

hell – नरक

21

 

 principle – तत्त्व 

principal – प्राचार्य

22

 manager – व्यवस्थापक 

manger – गव्हाण , गोठा

 

23

 letter – पत्रअक्षर 

later – नंतर

 

24

 dip –बुडविणेबुडणे 

deep – खोल

 

25

 quite – अगदीजोरदार 

quiet – शांत quiot – लोखंडी कडी

26

 deed – कृत्य 

did – केले

 

27

 expect – अपेक्षा करणे 

aspect – पैलूस्वरूप

 

28

feel – वाटणेस्पर्श करणे 

fill – भरणे

 

29

floor – जमीन 

flour- पीठ 

flower – फूल

 

30

waste – रद्दीवाया गेलेले 

waist – कमर , कंबर 

west – पश्चिम 

vest – बनियन

 

31

fell – पडणे 

fail – नापास

 

32

32) story – गोष्ट 

storey- मजला

 

33

 slip – घसरणे 

sleep – झोपणे

 

34

 in – आतमध्ये 

inn – खानावळ 

yean – शेळी ,मेंढीने पिल्लूला जन्म देणे

 

35

whole – संपूर्ण 

hole – छिद्र 

vole – उंदराच्या जातीचा प्राणी

 

36

hit – टोला मारणे 

heat – उष्णता

 

37

of – चाची चे 

off – बंद करणे

 

38

self – स्वत:चा 

shelf – मांडणी , फडताळ

 

39

sheep – मेंढी 

ship – जहाज 

sheaf – गवताची पेंढी

 

40

beat – मारणे , पराभूत होणे 

bit – चावला ( bite चे भूतकाळी रूप) 

beet – चुकंदर  a bit – थोडेसे

 

41

wander – भटकणे 

wonder – आश्चर्य

 

42

rich – श्रीमंत 

reach – पोहचणे

 

43

deed – कृत्य 

did – केले

 

44

so – म्हणूनइतकातर

sow – पेरणे 

saw – पाहिलाकरवत

 

45

rain – पाऊस 

reign – शासन , राज्य 

rein – लगाम 

wren – रेन पक्षी ( युरोप)

 

46

 lives – राहतो 

leaves – पानेसोडून जातो

 

47

liver – यकृत 

lever – तरफ

 

48

tent – तंबू 

taint – कलंक , दोष

 

49

 wedge – पाचर

wage – पगारवेतनखंड

 

50

neat – व्यवस्थित 

nit – लीख 

knit – विणणे 

51

list – यादी 

least – कमीत कमीकिमान 

 

52

horde – भटकी जमात 

hoard – साठा करणे , 

 

53

jealous – मत्सरी 

zealous – उत्साही 

 

54

metal – धातू , रूळ 

mettle – धैर्यशक्ती , स्फूर्ती 

 

55

 

to – च्याकडे , च्यापर्यंतच्या तुलनेने 

too – सुद्धा 

two- दोन

56

 

lip – ओठ 

leap – उडी मारणे 

 

57

sun – सूर्य 

son – पुत्रमुलगा 

 

58

 pray – प्रार्थना 

prey – भक्ष्य 

 

59

dear – आदरणीयप्रिय 

deer – हरिण 

60

root – मूळ 

route – मार्ग

61

 

full – पूर्ण भरलेला 

fool – मूर्ख 

 

62

 sum – रक्कम , बेरीज 

some – काही , थोडे 

 

63

lesson – धडा , पाठ 

lessen – कमी करणे 

 

64

night – रात्र 

knight – सरदार 

 

65

sin – पाप 

seen – पाहीले scene – दृश्यदेखावा

66

gate – फाटक 

get – मिळणेमिळवणे 

gait – चाल ( चालण्याची पद्धत) 

67

 

male – पुरूष 

mail – टपालकवच

68

 

higher – अधिक उंच 

hire – हप्ता , भाड्याने घेणे 

 

69

 let – परवानगी देणे 

late – उशीर 

 

70

tell – सांगणे 

tale – गोष्ट 

tail – शेपूट

 

71

 new – नवा 

knew – माहीत होते (know चे भूतकाळी रूप) 

 

72

bore – छिद्र करणे 

boar – रानडुक्कर

73

vice – दुर्गुणपकडउपदोष 

voice – आवाज , प्रयोग 

 

74

thirst – तहान 

thrust – खुपसणे 

75

steel – पोलाद 

steal – चोरणे

still – अद्यापपर्यंत,स्थिर , शांत , स्तब्ध

76

 

addition – वाढबेरीज 

edition – आवृत्तीप्रकाशित पुस्तकाचे स्वरूप

77

chick – पक्ष्याचे पिल्लू 

cheek – गाल

78

 

it – तोती ते 

eat – खाणे

79

 

stationery – लेखन साहित्य 

stationary – स्थिर ,  हलणारा

80

tick – चूक की बरोबर त्याची खूण ( Markकरणेकुत्रा  मेंढी यांच्या रक्तावर पोसणारा गोचिडीसारखा कीटक

घडयाळाचा टक्‌ टक्‌ असा आवाजटक्‌ टक्‌ असा आवाज करणेगादीलोडउशी .ची खोळआर्थिक पत 

teak – सागवाणी लाकूडसाग 

tic – स्नायू आखडणे 

81

forth – पुढेबाहेर 

fourth – चौथा

82

 

ear – कान , धान्याचे कणीस 

year – वर्ष 

83

 

air – हवा 

heir (एअर) – वारसउत्तराधिकारी 

84

 

yes – होय 

ace – पत्त्यातील एक्काअतिशय कुशलतरबेजनिष्णात 

85

 

red – लाल 

read – वाचले ( read चे भूतकाळी रूप) 

raid – अचानक केलेला हल्ला

86

 

abate – ( वारापूरदु:) कमी होणे , शेवट करणे

abet – वाईट कृत्यास साथ देणेगुन्ह्याला प्रोत्साहन देणे 

87

 

ball – चेंडू 

bawl – मोठ्याने असभ्यपणे ओरडणे 

88

 

team – संघ

teem – मुसळधार पाऊस कोसळणे 

 

89

check – तपासणेताबाअडथळा 

cheque – धनादेशचेक 

 

90

pen – लेखणी , खुराडे 

pain – दु:वेदना 

pane – काचेचे तावदान

 

91

 not – नाही 

knot – गाठ 

 

92

 

naughty – खोडकर

knotty – अवघडगहन 

 

93

miner – खाणकामगार

minor – अल्पवयीनकमी महत्त्वाचा 

 

94

vacation – सुट्टी 

vocation – व्यवसाय 

95

plane – विमानरंधाविमानाचे पंख

plain – मैदानसपाट पृष्ठभाग

 

96

date – तारीख , खजूर 

debt – (डेट) – कर्ज,ॠण

 

97

wine – दारूमद्य

vine – द्राक्षांचे वेल 

98

site – खुली जागास्थळ 

sight – दृष्टी 

99

mill – चक्कीगिरणी 

meal – दिवसभरातील कोणत्याही वेळचे जेवण 

 

100

 well – विहीर 

wail – आक्रोश

wale – चाबकाचाछडीचा वळ

 

101

bridal – ब्राईडल  विवाहानिमित्त  दिलेली  मेजवाणीविवाहोत्सव 

bridle – ब्राईडल  घोड्याचा  लगाम 

 

102

price – प्राईस  किंमत 

 prize – प्राईझ  बक्षिस 

 

103

 toe – टो  पायाचे बोटबुटाच्या  टोकाचा  भाग 

 tow – टो  साखळीने  ओढणे 

 

104

rest – रेस्ट  आराम 

wrest – रेस्ट  बळकावणेहिसकावणे 

 

105

men – मेन  माणसे  

main – मेन  मुख्य  

mane – मेन  आयाळमानेवरील  केस 

 

106

desert – वाळवंटओसाड  प्रदेश 

dessert – जेवणानंतरचा  फलाहारमिष्टान्न 

 

107

counsel – उपदेशसल्ला

council – परिषदसभासल्लागार मंडळ 

 

108

 course – दिशामार्गओघ,अभ्यासक्रममालिका 

coarse – जाडेभरडे 

 

109

duel – द्वंद्वयुद्ध 

dual – दुहेरीसंयुक्त 

 

110

bell – बेलघंटा 

belle  – सुंदर तरूणी 

bale – गठ्ठा 

bail – जामीनक्रिकेट खेळातील  स्टंपवरील  बेल 

 

111

grin – दात  काढून  हसणेदात  विचकणे green – हिरवा 

 

112

shed – छप्पर 

shade – सावलीछाया 

 

113

illegible – वाचण्यास  अवघड 

eligible – पात्रलायक 

 

114

canon – चर्चने केलेला  कायदा 

cannon – तोफ (जुन्या  प्रकारची)विमानावरील तोफतोफेचा मारा करणे 

 

115

corps – लष्करी  तुकडी

corpse – प्रेत 

116

 hart – हार्ट  हरण( नर) 

heart – हार्ट  हृदय 

 hurt – हर्ट  मानसिक किंवा शारीरिक दु:जखम , इजा 

 

117

personal – पर्सनल  व्यक्तीगतखाजगी 

personnel – पर्सनेल  कार्यालय किंवा  कारखान्यातील  कर्मचारी वर्ग 

 

118

 fever –  फिव्हर  तापज्वर 

favour – फेव्हर  अनुग्रहआवडतासद्भाव 

 

119

difference – डिफरन्स  अंतरफरकभिन्नताभेद 

deference – डेफरन्स  आदरमानमर्यादा,सन्मान 

 

120

physic – फिझिक  औषध 

physique – फिझीक  शरीराची ठेवणशारीरिक बांधणी 

 

121

umpire – अम्पायर  पंच 

empire – एम्पायर  साम्राज्य 

 

122

veracious – व्हरेशस  सत्यवचनी 

voracious – व्होरेशस  खादाडखूप आधाशी 

 

123

am – आहे 

yam – रताळे

    

124

don – सभ्य  गृहस्थ 

dawn – पहाट 

 

125

role – रोल  भूमिका 

roll  – रोल  गुंडाळणे 

 

126

pip – पिप  संत्री मौसंबी  सफरचंदची बीपत्त्यावरील बदाम

किलवर .ची  ठिपकाफाशांवरील  ठिपका 

peep – पीप  डोकावून  पाहणे 

 

127

nice – नाईस  छान 

niece – नीस  भाची , पुतणी 

 

128

fur – फर  लोकरमांजर ससा .प्राण्यांच्या अंगावरील  केस

fir – फर – देवदार  वृक्ष 

 

129

hill – हिल  टेकडी 

heel – हील   टाच

heal – हील  जखम  भरून  आणणेरोगमुक्त करणे

 

130

be – बी
 असणे , होणेघडणे 

bee – बी  मधमाशी 

 

131

eight – एट  आठ 

ate – एट खाल्ले ( eat चे  भूतकाळी रूप) 

yet – येट  अद्यापपर्यंत 

 

132

each – ईच  प्रत्येक 

 itch – इच  खाजखरूज

etch – एच  कोरणे 

 

133

fist – फिस्ट  मूठ 

feast – फीस्ट  मेजवाणी 

 

134

pull – पुल  ओढणेखेचणे

pool – पूल  लहान तलावडबकेडोह 

 

135

sick – सिक  आजारी 

seek – सीक  शोधणेसापडविणे 

   

136

which – विच  कोणता?  कोणती?  कोणते

witch – विच  चेटकीणजादुगारीण 

 

137

met – मेट  भेटला 

mate – मेट  मित्रसोबतीमात  करणे 

 

138

dim – डिम  अंधुक,अस्पष्टनिस्तेज

deem – डीम  नेमून देणेमाननेसमजणे 

 

139

skim – स्किम – मलम  लावणे,

140

lid – लिड झाकणझाकणेडोळ्याची पापणी

lead – लीड  आघाडीनेतृत्व करणे

lead – लेड  शिसे

 

141

ege – एज  वय

edge – एज  काठ , किनाराकडाधारतीक्ष्ण बाजू

142

gem – जेम  रत्न

game – गेम  खेळ

 

143

tins – टिन्स  कथीलने कल्हई केलेले पत्र्याचे डबे

teens – टीन्स  १३ ते १९ हे अंक१३ ते १९ दरम्यानच्या वयाचा

 

144

soul – सोल  आत्माजीवचैतन्यतत्त्व

sole – सोल  पाऊलपायमोजा  बूट यांचा तळवाएकुलता एक

sol – सोल  सूर्य (ग्रीक नाव) (काव्यप्रकारात वापर)

 

145

rote – रोट  घोकंपट्टी करणेपाठ करणे

rota – रोट  पाळीपाळीने करावयाच्या कामाची यादी

wrote – रोट  लिहिले (write चे भूतकाळी रूप)


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!