NMMS परीक्षा

NMMS परीक्षा (SAT) – भूगोल  (१५ गुण) | NMMS Exam (SAT) – Geogrophy (15 marks)


NMMS परीक्षा (SAT) – भूगोल  (१५ गुण) | NMMS Exam (SAT) – Geogrophy (15 marks)

NMMS परीक्षा (SAT) - भूगोल (१५ गुण) | NMMS Exam (SAT) - Geogrophy (15 marks)

 

2. शालेय क्षमता चाचणी (गुण-९० ) (SAT)

    २. समाजशास्त्र (एकूण गुण – ३५)

     c) भूगोल  (५ गुण)

NMMS परीक्षेला बसलेल्या विद्यार्थ्यांना प्रश्नपत्रिका
कशी असते व कोणकोणत्या प्रकारचे प्रश्न विचारले जातात याची माहिती होण्यासाठी ही
Online MCQ प्रश्नपत्रिका
दिलेली आहे.

भूगोल  (५ गुण)

(सूचना :- प्रश्नांची अक्षरे लहान दिसत असतील तर मोबाईल आडवा धरा किवा स्क्रीन रोटेट करा.)
 

 


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!