सेतू अभ्यासक्रम

सेतू अभ्यास पूर्व चाचणी : मराठी माध्यम [Bridge Course Pre Test : Marathi Medium]


सेतू अभ्यास पूर्व चाचणी : मराठी माध्यम [Bridge Course Pre Test : Marathi Medium]

सदर सेतु अभ्यासाला सुरुवात करण्यापूर्वी विद्यार्थ्यांची विषयनिहाय पूर्व चाचणी घेण्यात यावी. उत्तरपत्रिका तपासून शिक्षकांनी विद्यार्थ्याच्या गुणांच्या नोंदी स्वतःकडे ठेवाव्यात.

अनु. क्र.
इयत्ता
गणित 
मराठी
इंग्रजी
विज्ञान
सामाजिक शास्त्र 
1.
इयत्ता २ री
2.
इयत्ता ३ री
3.
इयत्ता ४ थी
4.
इयत्ता ५ वी
5.
इयत्ता ६ वी
6.
इयत्ता ७ वी
7.
इयत्ता ८ वी
8.
इयत्ता ९ वी
9.
इयत्ता १० वी

सेतू अभ्यास पूर्व चाचणी : उर्दू माध्यम

अनु. क्र./Sr.No.
इयत्ता / Standard
इंग्रजी /English
उर्दू भाषा / Urdu Language
1.
इयत्ता २ री
2.
इयत्ता ३ री
3.
इयत्ता ४ थी
4.
इयत्ता ५ वी
5.
इयत्ता ६ वी
6.
इयत्ता ७ वी
7.
इयत्ता ८ वी
8.
इयत्ता ९ वी
9.
इयत्ता १० वी

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!