Bridge Course

Bridge Course

सेतू अभ्यासक्रम २०२३-२४ (Bridge Course 2023-2024)

सेतू अभ्यासक्रम २०२३-२४ (Bridge Course 2023-2024) शैक्षणिक वर्ष २०२३-२४ मध्ये मराठी आणि उर्दू माध्यमाच्या विद्यार्थ्यासाठी सेतू अभ्यास छापील स्वरुपात देण्यात

Read More
Bridge Courseसेतू अभ्यासक्रम

इयत्ता – दुसरी, 21 वा दिवस – सेतू अभ्यास |  Class – Second, 21st Day – Bridge Course

इयत्ता – दुसरी, 21 वा दिवस – सेतू अभ्यास |  Class – Second, 21st Day – Bridge Course शैक्षणिक वर्ष

Read More
Bridge Courseसेतू अभ्यासक्रम

इयत्ता – तिसरी, 21 वा दिवस – सेतू अभ्यास | Class – Third, 21st Day – Bridge Course

इयत्ता – तिसरी, 21 वा दिवस – सेतू अभ्यास | Class – Third, 21st Day – Bridge Course शैक्षणिक वर्ष

Read More
Bridge Courseसेतू अभ्यासक्रम

इयत्ता – चौथी, 21 वा दिवस – सेतू अभ्यास | Class – Fourth, 21st Day – Bridge Course

इयत्ता – चौथी, 21 वा दिवस – सेतू अभ्यास | Class – Fourth, 21st Day – Bridge Course शैक्षणिक वर्ष

Read More
Bridge Courseसेतू अभ्यासक्रम

इयत्ता – सहावी,  21 वा दिवस – सेतू अभ्यास | Class – Sixth, 21st Day – Bridge Course

इयत्ता – सहावी,  21 वा दिवस – सेतू अभ्यास | Class – Sixth, 21st Day – Bridge Course शैक्षणिक वर्ष

Read More
सेतू अभ्यासक्रमBridge Course

इयत्ता – सातवी, 21 वा दिवस – सेतू अभ्यास | Class – Seventh, 21st Day – Bridge Course

इयत्ता – सातवी, 21 वा दिवस – सेतू अभ्यास | Class – Seventh, 21st Day – Bridge Course शैक्षणिक वर्ष

Read More
Bridge Courseसेतू अभ्यासक्रम

इयत्ता – आठवी, 21 वा दिवस – सेतू अभ्यास |  Class – Eighth, 21st Day – Bridge Course

इयत्ता – आठवी, 21 वा दिवस – सेतू अभ्यास |  Class – Eighth, 21st Day – Bridge Course शैक्षणिक वर्ष

Read More
Bridge Courseसेतू अभ्यासक्रम

इयत्ता – नववी, 21 वा दिवस – सेतू अभ्यास | Class – Nineth, 21st Day – Bridge Course

इयत्ता – नववी, 21 वा दिवस – सेतू अभ्यास | Class – Nineth, 21st Day – Bridge Course शैक्षणिक वर्ष

Read More
Bridge Courseसेतू अभ्यासक्रम

इयत्ता – दुसरी, 20 वा दिवस – सेतू अभ्यास |  Class – Second, 20th Day – Bridge Course

इयत्ता – दुसरी, 20 वा दिवस – सेतू अभ्यास |  Class – Second, 20th Day – Bridge Course शैक्षणिक वर्ष

Read More
Bridge Courseसेतू अभ्यासक्रम

इयत्ता – तिसरी, 20 वा दिवस – सेतू अभ्यास | Class – Third, 20th Day – Bridge Course

इयत्ता – तिसरी, 20 वा दिवस – सेतू अभ्यास | Class – Third, 20th Day – Bridge Course शैक्षणिक वर्ष

Read More
error: Content is protected !!