Varnanatmak Nondi

Varnanatmak Nondi

पाचवी ते आठवी विषयनिहाय वर्णनात्मक नोंदी | 5th to 8th All Subject Varnanatmak Nondi

पाचवी ते आठवी विषयनिहाय वर्णनात्मक नोंदी विद्यार्थ्यांचे ‘सातत्यपूर्ण सर्वंकष मूल्यमापन’ करणे या संकल्पनेचा शब्दश: अर्थ मुलांचे सतत व सर्व अंगाने

Read More
error: Content is protected !!