Author: AnnasahebBabar

NMMS परीक्षा

NMMS परीक्षा 2023-24 आवेदन पत्र भरण्यास सुरु | NMMS Exam 2023-24 Application Form Filing Started

NMMS परीक्षा २०२3-२4 आवेदन पत्र भरण्यास सुरु NMMS परीक्षा २०२3-२4 इयत्ता ८ वी च्या अखेर आर्थिक दुर्बल घटकातील प्रज्ञावान विद्यार्थ्यांचा

Read More
Uncategorizedसेतू अभ्यासक्रम

Bridge Course Class wise and Subject wise | सेतू अभ्यासक्रम इयत्तानुसार व विषयानुसार

Bridge Course Class wise and Subject wise | सेतू अभ्यासक्रम इयत्तानुसार व विषयानुसार सेतू अभ्यास (२०२3-२४) स्वरूप – १. सदर

Read More
सेतू अभ्यासक्रम

सेतू अभ्यास पूर्व चाचणी : मराठी माध्यम [Bridge Course Pre Test : Marathi Medium]

सेतू अभ्यास पूर्व चाचणी : मराठी माध्यम [Bridge Course Pre Test : Marathi Medium] सदर सेतु अभ्यासाला सुरुवात करण्यापूर्वी विद्यार्थ्यांची

Read More
Bridge Course

सेतू अभ्यासक्रम २०२३-२४ (Bridge Course 2023-2024)

सेतू अभ्यासक्रम २०२३-२४ (Bridge Course 2023-2024) शैक्षणिक वर्ष २०२३-२४ मध्ये मराठी आणि उर्दू माध्यमाच्या विद्यार्थ्यासाठी सेतू अभ्यास छापील स्वरुपात देण्यात

Read More
इ.५ वी. शिष्यवृत्तीइ.८ वी. शिष्यवृत्ती

सन 2022-23 चा 5 वी व 8 वी शिष्यवृत्ती परीक्षेचा अंतरिम निकाल जाहीर | 5th and 8th Scholarship Result 2023

सन २०२२-23 चा 5 वी व ८ वी शिष्यवृत्ती परीक्षेचा अंतरिम निकाल जाहीर महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषदेमार्फत दिनांक 12 फेब्रुवारी,

Read More
Varnanatmak Nondi

पाचवी ते आठवी विषयनिहाय वर्णनात्मक नोंदी | 5th to 8th All Subject Varnanatmak Nondi

पाचवी ते आठवी विषयनिहाय वर्णनात्मक नोंदी विद्यार्थ्यांचे ‘सातत्यपूर्ण सर्वंकष मूल्यमापन’ करणे या संकल्पनेचा शब्दश: अर्थ मुलांचे सतत व सर्व अंगाने

Read More
Uncategorized

NMMS Exam दि. २१ डिसेंबर २०२२ अंतरिम उत्तरसुची

NMMS परीक्षा दि. २१ डिसेंबर २०२२ अंतरिम उत्तरसुची महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषदेमार्फत बुधवार दि. २१.१२.२०२२ रोजी घेण्यात आलेल्या राष्ट्रीय आर्थिक

Read More
error: Content is protected !!