इ ८ वी शिष्यवृत्ती परीक्षा – प्रथम भाषा व गणित – फेब्रु. 2020 A (Quiz)

इ ८ वी शिष्यवृत्ती परीक्षा – प्रथम भाषा व गणित – फेब्रु. 2020 A (Quiz) | 8th Scholarship Examination – First Language & Mathematics

Read more

इ 8 वी शिष्यवृत्ती परीक्षा – प्रथम भाषा व गणित – फेब्रु. 2019 A (Quiz)

इ ८ वी शिष्यवृत्ती परीक्षा – प्रथम भाषा व गणित – फेब्रु. 2019 A (Quiz) | 8th Scholarship Examination – First Language & Mathematics

Read more

इ ८ वी शिष्यवृत्ती परीक्षा – प्रथम भाषा व गणित – फेब्रु. 2018 A (Quiz)

इ ८ वी शिष्यवृत्ती परीक्षा – प्रथम भाषा व गणित – फेब्रु. 2018 A (Quiz) | 8th Scholarship Examination – First Language & Mathematics

Read more

इ ८ वी शिष्यवृत्ती परीक्षा – प्रथम भाषा व गणित – फेब्रु. २०१७ A (Quiz)

इ ८ वी शिष्यवृत्ती परीक्षा – प्रथम भाषा व गणित – फेब्रु.२०१७ A (Quiz) | 8th Scholarship Examination – First Language &

Read more

पूर्व माध्यमिक शिष्यवृत्ती परीक्षा प्रश्नपत्रिका संच (इयत्ता ८ वी)

पूर्व माध्यमिक शिष्यवृत्ती परीक्षा प्रश्नपत्रिका संच (इयत्ता ८ वी) | Pre-Secondary Scholarship Examination Question Paper Set (Class 8th)   पूर्व माध्यमिक शिष्यवृत्ती

Read more

भागाकार | Division

 भागाकार | Division भागाकार  ■ भागाकार म्हणजे वाटणी, विभागणी , समान वाटा करणे. भागाकार या घटकात उदाहरणामध्ये भाज्य, भाजक, भागाकार व बाकी यांच्या परस्पर संबंधातील कोणतेही तीन घटक येउून त्यातील एक घटक दिला. उर्वरित घटक काढणे. ■ सूत्र     1 )  भाज्य = भाजक x भागाकार  + बाकी 2 )  भाजक =  ( भाज्य – बाकी) ÷ भागाकार 3)   भागाकार =   ( भाज्य – बाकी ) ÷ भाजक ■ कोणत्याही संख्येला 1 ने भागले असता उत्तर तीच संख्या येते. 👉 अपूर्णांकात अंशस्थानी असलेली संख्या भाज्य असते.  तर छेदस्थानी असलेली संख्या भाजक असते. उदा.  60 ÷ 6  

Read more
error: Content is protected !!